Alerts

湾区交通局全员待命

English Español

 CT_banner_FINAL_noBtn-new

为了帮助大家再度走近所爱的人、地方和事物,Caltrain正提供巨幅优惠,提供比以往任何时候都更多的服务和选择。   

Caltrain有史以来最大的服务拓展 - 8 月 30 日生效

方便的无接触式支付方式

车站升级

需要 Clipper 卡?

在上述车站获得 Clipper 卡,或访问 www.clippercard.com.

Additional Links

 Fares-v1 
 Monthly-Pass-v1 
 How-to-Buy-v1 
 Clipper-v1 
 Regional-Transfer-v1 
 phone-icon Para traducción llama al 1.800.660.4287.
如需翻譯,請電 1.800.660.4287.
Cần dịch thuật, xin gọi 1.800.660.4287.